Algemene Voorwaarden Cursussen Atelier Spoelder – 16 juni 2012

Aanmelding/ inschrijving
- U schrijft u in voor een cursus bij Atelier Spoelder via de website (www.atelierspoelder.nl) d.m.v. een online inschrijving of door een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier op te sturen naar Patricia Spoelder, Feike de Boerlaan 107, 1019KV Amsterdam. De inschrijving geldt vanaf het moment dat het formulier bij ons is ontvangen. Na inschrijving ontvangt u een inschrijfbevestiging. U verbindt zich bij inschrijving voor de duur van de cursus aan Atelier Spoelder. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden Atelier Spoelder Cursussen.
- Instromen bij een reeds gestarte cursus is voor een aantal cursussen mogelijk. Instromen is altijd afhankelijk van de aard van de cursus en het aantal open plaatsen. Inschrijven is dan uitsluitend mogelijk in samenspraak met de docent. De factuur wordt aan het resterende aantal lessen aangepast.
- Uiterlijk een week voor aanvang van de cursus ontvangt u een uitnodiging voor de eerste cursusbijeenkomst. Een cursus gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. Wanneer een cursus geen doorgang kan vinden, ontvangt u hierover eveneens schriftelijk bericht.

Betaling
- De factuur met het volledige lesgeldbedrag wordt na aanvang van de cursus toegestuurd. Deze dient binnen 30 dagen voldaan te worden. Indien u kiest voor betaling in( maximaal 6) termijnen kan dit uitsluitend via een automatische incasso. De termijnen van afschrijven zijn: september tot en met juni. 


Cursusduur                Aantal termijnen
 
Minder dan 5 weken        1 

5-10 weken                2
10-15 weken               3
15-20 weken               4
20-25 weken               5
25-30 weken               6

Termijnbetalingen zijn niet mogelijk voor excursies, workshops, aankopen van materiaal e.d.
- Als na het vervallen van de betalingstermijn geen betaling is ontvangen volgt een aanmaning waarbij het termijnbedrag verhoogd wordt met € 7,50 aanmaningskosten. Bij het geheel niet nakomen van de lesgeldverplichting wordt de lesgeldvordering overgedragen aan een incassobureau. Incassokosten en wettelijke rente zijn dan voor rekening van de betalingsplichtige. Alle buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de betalingsplichtige.
- Bij grote betalingsachterstand kan de docent de lessen staken.
- Restitutie van lesgeld is alleen mogelijk als Atelier Spoelder in gebreke blijft de lessen te verzorgen en pas dan als er meer dan 3 lessen in een cursusjaar zijn vervallen. Restitutie vindt in dat geval plaats vanaf en over de 4e les of een eventueel hoger aantal uitgevallen lessen. Bedragen onder de € 10,– worden niet gerestitueerd. Ziekte van de docent kan leiden tot lesuitval. Getracht wordt zoveel mogelijk voor vervanging te zorgen.

Opzeggen
U heeft de mogelijkheid uw inschrijving ongedaan te maken tot 21 dagen voor aanvang van de cursus. Deze uitschrijving moet altijd schriftelijk geschieden. In dat geval bent u altijd een bedrag van € 25,- aan administratiekosten verschuldigd. Ook uitschrijven gedurende de cursus dient schriftelijk te gebeuren. Kwijtschelding of restitutie is slechts mogelijk wegens bijzonder dwingende omstandigheden, (bijv. bij langdurig ziekte kunnen wij een doktersverklaring vragen). Een met reden omkleed verzoek dient u schriftelijk of per email, info@atlierspoelder.nl, te richten aan Patricia Spoelder.

Gebruik van video- en beeldmateriaal
 Tijdens de lessen of cursussen kunnen foto´s of video-opnames gemaakt worden. Deze foto’s worden gebruikt in brochures en andere publicitaire doeleinden van Atelier Spoelder. Video-opnames kunnen gebruikt worden voor de website en open dagen. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan Atelier Spoelder onder vermelding van de les waar u aan deelneemt. Stuur uw bezwaar naar Atelier Spoelder, t.a.v. Patricia Spoelder. Als u geen bezwaar aantekent, gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met een eventuele publicatie/ vertoning.
Stagiaires en vakstudenten
. Het is mogelijk dat de lessen worden bijgewoond of gegeven door een stagiaire of een vakstudent. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van de docent.